Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do CMŠ Přerov

Podmínky k přijetí dítěte.

  1. poštou, telefonicky: 734 435 069, e-mailem:                                             skolka@cms-prerov.cz
  2. doručením do schránky CMŠ v Přerově ,,Sonus“.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Církevní mateřské školy v Přerově

Právní předpisy

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace o organizaci předškolního vzdělávání

Podle školského zákona se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitelka mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Doklady k zápisu

  • Zápisový list o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost – není povinností zákonného zástupce dítěte
  • Doklad o pravidelném očkování dítěte (podmínka stanovená zvláštním právním předpisem §50 zákona č. 258/2000 Sb.,), nesmí být starší 1 týdne před nástupem dítěte do MŠ.
  • OP zákonného zástupce dítěte (v případě kontroly trvalého pobytu). U cizinců jsou potřebná další potvrzení.

Podmínky přijímacího řízení

  • Zřizovatelem Církevní mateřské školy v Přerově je Arcibiskupství olomoucké. Jedná se tedy o křesťanské zařízení, kde náboženská výchova nenásilně prolíná celým programem. Přijímáme všechny děti, jejichž rodiče s křesťanskou výchovou CMŠ souhlasí. Náboženská orientace rodičů není není podmínkou přijetí dítěte
  • K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti přihlášené na celodenní docházku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti nejen z Přerova, ale i okolí.

Další informace

Provoz církevní mateřské školy bude od 6.30 do 16.00 hodin.

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.