Cíle naší práce

Církevní mateřská škola v Přerově ,,Ovečka“ vede děti ke vzdělávání předškolního věku. Děti se učí ohleduplnosti a slušnosti vůči ostatním a vůči starší generaci.

Filosofií  církevní  mateřské  školy  je  vytváření  prostředí,  ve  kterém  je  každý  člověk – dítě  i dospělý s  láskou  přijímán  jako  jedinečná  a  neopakovatelná  bytost,  kde  úlohou  pedagogů   je  pomoc  při  celostním   rozvoji,  tj.  rozvoji  v  rovině  fyzické,  psychické  a duchovní.   Zde   v mateřské  škole  je  projekt  propojen s  místní  charitou,   s   knězem  v  místní  farnosti  a  má  hluboký   smysl   seznámení se  stářím.   A  naopak,  seniorům  pomáhají  společné  aktivity  s  dětmi  vymanit  se  ze  sociální  izolace   a   načerpat  energii   a  nové  zážitky.  Aktivity  jsou  zaměřené  na  posílení  komunikace  mezi  generacemi,  společné  prožívání  a  sdílení  radosti,  zachování  křesťanských  a  kulturních  tradic. Děti jsou v těchto tradicích vychovávány už v raném věku např. láskou, vírou v Boha, úctou, čestností, pokorou, pravdou, dobrem.

Proto jsou naše cíle uskutečňovány a naplněny tím, že dětem vytváříme bezpečné, klidné a rodinné prostředí, které jsou založeny na základech pěstování těch nejlepších vztahů, důvěře a toleranci a soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, schopností a postojů v elementární rovině, které by měly dosáhnout  děti na konci předškolního období. Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které jsou důležité a významné z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání.

 • vzájemnou spoluprací a důvěru mezi dětmi, rodiči a církevní mateřskou školou
 • vzájemnou spoluprací s místní Charitou a seniory
 • uvádění dětí do duchovního rozměru života ve víře ve spolupráci s místní farností
 • vytváření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte
 • k učení i komunikaci s ostatními
 • pomoc pro dítě, aby dosáhlo co největší samostatnosti

Aktivity k uskutečnění cílů v církevní mateřské škole:

 • záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické zaměření na stimulaci a podpor růstu a na neurosvalový vývoj dítěte
 • podpora fyzické pohody
 • zlepšování tělesné zdatnosti dítěte i pohybové a manipulační dovednosti
 • děti se učí sebeobslužným dovednostem
 • vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům
 • poznávání vlastního těla jako Božího daru
 • podpora utváření vztahů dítěte k jinému dítěti, k dospělému
 • podpora k dovednosti komunikace, partnerství, spolupráce, respektování druhého,
 • zdravé sebeprosazování a poznávání skutečnosti, že dítě není samo
 • uvádění dětí do společnosti ostatních lidí, vrstevníků, do světa kultury a umění
 • osvojování všeobecně uznávaných společenských pravidel, morálních hodnot
 • poznávání Božích doporučení

Smyslem a prioritou Církevní mateřské školy v Přerově ,,Ovečka“ je vytvořit dětem podmínky pro rodinné a klidné prostředí, kdy děti dodržují předem daná pravidla ve skupině.