Doplňující programy a projekty

Na tvorbě projektů a programů se podílejí pedagogové Církevní mateřské školy v Přerově a také využíváme programy, které navazují na náš ŠVP PV, které nabízejí také jiné organizace.

Pracujeme s takovými programy a projekty, které u dětí rozvíjejí určité specifické dovednosti, které se navazují hlavní vzdělávací nabídku.

Pracujeme s programy a projekty s křesťanským zaměřením.

CMŠ Přerov ,,Ovečka“ vede děti ke křesťanské výchově a křesťanským hodnotám.

Na katecheze využíváme poznatky od našich kněží. Nabízíme aktivity dětem, rodičům i prarodičům, které slouží k ke společnému prožívání pravidelných mší svatých a křesťanských svátků.

Pedagogové při své činnosti využívají prvky celistvé na smysl zaměřené náboženské pedagogiky Fr. Ketta, prvky alternativního pedagogického směru pedagogiky M. Montesori.

Programy a projekty ve spolupráci s Charitou Přerov:

Projekt ,,Postavíme most“

Cíl projektu: cílem projektu je propojit dvě generace – děti a seniory – tak, aby mohly prožít určitý čas při společných aktivitách. Cílem projektu je připomenout si tradice a zvyky spojené s Adventem, Vánocemi, Velikonocemi a současně posílit vazby mezi generacemi. Projekt je založený na zkušenosti, že vztah mezi seniory a dětmi je oboustranně přínosný. Děti se seznámí se stářím, jeho přednostmi a starostmi. Naučí se ohleduplnosti a slušnosti vůči starší generaci. Seniorům pomáhají společné aktivity s dětmi, vymanit se ze sociální izolace a načerpat energii a nové zážitky.

Činnosti jsou naplánovány s přihlédnutím ke schopnostem dětí a seniorů. Jsou na místě přizpůsobovány konkrétní situaci skupiny (únava, počet dětí, počet seniorů).

Aktivity jsou vybrané tak, aby navazovaly na běžné činnosti v zařízení a byly vhodné pro seniory a z hlediska dětí, aby odpovídaly jejich vzdělávacímu plánu. Aktivity jsou zaměřené na posílení komunikace mezi generacemi, společné prožívání a sdílení radosti.

Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří děti z Církevní mateřské školy v Přerově a senioři ze sociální služby pro seniory ,,Setkávání seniorů SPOLU“

Aktivity projektu:

společné tvoření adventních dekorací

povídání o Adventu, kdy senioři vzpomínají jak sami Advent prožívali ve svém dětství a děti si pro seniory připraví pásmo básniček, písniček a pohádek.

Společné tvoření vánočních přáníček

Povánoční setkání pod názvem ,,Zpívejme si koledy“

Společné tvoření velikonočních dekorací.

Povídání o Velikonocích a jejich tradicích

Vycházky za poznáním pod ,,Zpívejte si koledy“

Vycházky za poznáním pod názvem ,,Až přiletí vlaštovka“ a ,,Poznáváme stromy v Michalově“. Vycházky proběhnou ve spolupráci s Ornitologickou stanicí v Přerově, se kterou Setkávání seniorů SPOLU již dlouhodobě spolupracuje.

Babičko, dědečku, povídej mi pohádku, jedná se o čtení pohádek před spaním v mateřské škole 1 – 2 krát týdně.

Kutil dědeček – polytechnická výchova s dědečkem Bedřichem, který s dětmi vyrábí různé výrobky, např. kvedlačky z vánočních stromečků, opracování dřevy a výroba hraček z dřevěných odřezků, oprava hraček atd.

Přínos projektu:

Účastníci mají možnost si vytvořit užší vztah a naučit se mezigeneračnímu dialogu přirozenou formou.

Při aktivitách jsou si všichni rovni a veškeré činnosti provádí společně, děti tak získávají pozitivní zkušenost s přirozeného kontaktu se seniory.

Děti se tak přirozeným způsobem učí úctě ke stáří, seznamují se s tím, co vše senioři umí a proč je třeba o ně pečovat.

Pro seniory jsou aktivity příležitostí, jak si uvědomit, že děti potřebují jejich pomoc, že mohou být pro děti užiteční a mohou jim předávat životní moudrost a zkušenost.

Program Postavíme most

 

Projekt: „Bůh nás má rád“ je schéma katechezí.