Hrát si, učit se a společně vyrůstat

Obecná charakteristika školy

Církevní mateřská škola v Přerově vznikla v roce 2010 jako školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Nachází se v centru města, v blízkosti náměstí T. G. Masaryka.

Mateřská škola sídlí v přízemí nově postavené budovy křesťanského vzdělávacího a kulturního centra ,,Sonus“ nedaleko kostela sv. Vavřince v Přerově, na ulici Palackého.

Škola je jednotřídní, s kapacitou max. 24 dětí ve věku od 2 do 6 (7) let. Kolektiv MŠ se snaží pro děti vytvářet rodinné prostředí a přijímat děti jako jedinečné bytosti.

Ve výdejně stravy, kterou MŠ disponuje, se chystá dětem 3x denně chutné jídlo, které se dováží ze Školního stravování Přerov, Za Mlýnem 1.

Mateřská škola je otevřena všem dětem i rodinám, které mají sympatie ke křesťanským hodnotám. Nabízí dětem a rodinám vstřícné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jsou jim nabízeny činnosti, při kterých mohou rozvíjet celou svou osobnost. Využíváme prvky Montessori pedagogiky, programu Začít spolu a pedagogiky Franze Ketta.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání dětí probíhá zejména v centrech aktivit, ve kterých děti individuálním tempem objevují nové skutečnosti. Řízená činnost umožňuje vzdělávání ve velké skupině, nebo menších skupinkách s využitím různých metod práce. Činnosti během dne se odehrávají v součinnosti učitelek – příprava předškoláků, pobyt venku, polední stolování a převlékání dětí.

Kritéria pro přijetí dětí ke vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy a zveřejňuje na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatně.

Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofií školy je vytváření prostředí, ve kterém je každý člověk – dítě i dospělý s láskou přijímán jako jedinečná a neopakovatelná bytost, kde úlohou pedagogů je pomoc při celostním osobnostním rozvoji, tj. rozvoji v rovině fyzické, psychické a duchovní.

Školní vzdělávací program s názvem ,,Otče náš“ svým obsahem naplňuje  předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Jeho hlavním úkolem je rozvíjet celou osobnost, jeho zdravé sebevědomí, samostatnost, sebekontrolu, tvořivost a kreativitu předáváním vědomostí, dovedností a životních zkušeností prostřednictvím prožitkového učení. Umožňujeme dětem vytvářením správných návyků, vlastních názorů a postojů, utvářet povědomí o pravidlech, společenských normách a kulturním prostředí.

Organizace chodu školy

Organizační zajištění chodu mateřské školy upravuje Program dne, který je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, aby pracovaly svým tempem. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apd. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Spolupráce

Mateřská škola i rodiče spolupracují s dalšími odborníky z PPP a SPC Přerov.

Farnost Přerov pronajímá prostory sídla mateřské školy, nabízí duchovní doprovázení a školního kaplana. Škola využívá služeb České biskupské konference.

Dalšími partnery jsou – MŠMT – odbor pro církevní školství, Magistrát města Přerova, Školní stravování Přerov Za Mlýnem, Taxi Hanák zajišťuje dovoz stravy, výukové a odborné programy nabízejí ORNIS, Muzeum Komenského, Loutkové divadlo, Městský dům, plavecká škola Hýzl, lyžařská škola Rok s pohybem.

Hry a vzdělávání v zahradě

Součástí školy je zatravněná plocha školní a farní zahrady se vzrostlými stromy a tújemi. Ve školní přírodní zahradě najdete pro děti velmi přitažlivé hrací prvky jako je pískoviště, tunelový kopec vybavený skluzavkou, dvojhrazda, lanová průlezka, uměle vybudované  kopečky spojené kládami a další prvky. V rohu zahrady a  odél vysokých tújí je úžasným místem pro společná posezení prostor vyhrazený pro pěstování bylinek, květin, které děti pěstují s paní učitelkou. Dále jsou zde okrasná místa, kde se nacházejí  šišky, bílé kameny, bílý písek a další. Podél jedné strany máme postavený domeček na nářadí pro hry na písku a zahradní práce, př. hračky, kola a koloběžky. Na zdi venku u posezení pro děti jsou připevněné kreslicí tabule, které slouží jako venkovní učebna. V druhé, nové přírodní zahradě CMŠ Palackého, která byla vybudovaná v roce 2021 lze najít krásné, moderní posezení z masívního dřeva, kryté pískoviště, kompostér, hmatovou stezku, nejen okrasné vyvýšené záhony na jahody a zeleninu, ale i pro pěstění bylinek. Do veškeré péče o zahradu kromě sečení trávy jsou do ní zapojeny i děti s paní učitelkou, což velmi přispívá k vytváření pracovních návyků a rozvíjení smyslu pro odpovědnost. Velmi oblíbený je i balanční chodník, kde děti trénují obratnost a rovnováhu.

Nadstandartní aktivity

Mateřská škola nabízí výuku anglického jazyka s rodilou mluvčí, ve kterém se děti přirozenou formou seznamují s cizím jazykem. Country tance, škola hry na flétnu.