Skip to main content

O školce

Obecná charakteristika školy

Církevní mateřská škola v Přerově vznikla v roce 2010 jako školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Nachází se v centru města, v blízkosti náměstí T. G. Masaryka.

Mateřská škola sídlí v přízemí vzdělávacího a kulturního centra ,,Sonus“ nedaleko kostela sv. Vavřince v Přerově, na ulici Palackého.

Škola je jednotřídní, s kapacitou 24 dětí ve věku od 2 do 6 (7) let. Kolektiv MŠ se snaží pro děti vytvářet rodinné prostředí a přijímat děti jako jedinečné bytosti.

Ve výdejně stravy, kterou MŠ disponuje, se chystá dětem 3x denně chutné jídlo, které se dováží ze Zařízení školního stravování Přerov, odloučené pracoviště Za Mlýnem 1.

Mateřská škola je otevřena všem dětem i rodinám, které mají sympatie ke křesťanským hodnotám. Nabízí dětem a rodinám vstřícné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jsou jim nabízeny činnosti, při kterých mohou rozvíjet celou svou osobnost. Využíváme prvky Montessori pedagogiky, programu Začít spolu a pedagogiky Franze Ketta.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání dětí probíhá přirozeně, individuálním tempem, děti hravým způsobem objevují nové skutečnosti. Řízená činnost umožňuje vzdělávání ve velké skupině, nebo menších skupinkách s využitím různých metod práce.

Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofií školy je vytváření prostředí, ve kterém je každý člověk – dítě i dospělý s láskou přijímán jako jedinečná a neopakovatelná bytost. Úlohou pedagogů je pomoc při celostním osobnostním rozvoji, tj. rozvoji v rovině fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Školní vzdělávací program s názvem ,,Ovečka poznává svět“ svým obsahem naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Jeho hlavním úkolem je rozvíjet celou osobnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí, samostatnost, sebekontrolu, tvořivost a kreativitu předáváním vědomostí, dovedností a životních zkušeností prostřednictvím prožitkového učení. Umožňujeme dětem vytvářením správných návyků, vlastních názorů a postojů, utváření povědomí o pravidlech, společenských normách a kulturním prostředí.

Spolupráce

Mateřská škola i rodiče spolupracují s dalšími odborníky z PPP a SPC Přerov.

Farnost Přerov pronajímá prostory sídla mateřské školy, nabízí duchovní doprovázení a školního kaplana. Škola využívá služeb České biskupské konference.

Dalšími partnery jsou: MŠMT – odbor pro církevní školství, Magistrát města Přerova, ZŠS Přerov, Za Mlýnem 1, Taxi Hanák zajišťuje dovoz stravy, výukové a odborné programy nabízejí ORNIS, Atlas a BIOS, Muzeum Komenského, Loutkové divadlo, Městský dům, plavecká škola Hýzl, lyžařská škola Rok s pohybem, Primavizus aj.

Hry a vzdělávání v zahradě

Součástí školy je zatravněná plocha školní a farní zahrady se vzrostlými stromy a tújemi. Ve školní přírodní zahradě najdete pro děti velmi přitažlivé hrací prvky jako je pískoviště, tunelový kopec vybavený skluzavkou, dvojhrazda, lanová průlezka, uměle vybudované  kopečky spojené kládami a další prvky. V rohu zahrady a  odél vysokých tújí je úžasným místem pro společná posezení prostor vyhrazený pro pěstování bylinek, květin, které děti pěstují s paní učitelkou. Dále jsou zde okrasná místa, kde se nacházejí  šišky, bílé kameny, bílý písek a další. Podél jedné strany máme postavený domeček na nářadí pro hry na písku a zahradní práce, př. hračky, kola a koloběžky. Na zdi venku u posezení pro děti jsou připevněné kreslicí tabule, které slouží jako venkovní učebna. V druhé, nové přírodní zahradě CMŠ Palackého, která byla vybudovaná v roce 2021 lze najít krásné, moderní posezení z masívního dřeva, kryté pískoviště, kompostér, hmatovou stezku, nejen okrasné vyvýšené záhony na jahody a zeleninu, ale i pro pěstění bylinek. Do veškeré péče o zahradu kromě sečení trávy jsou do ní zapojeny i děti s paní učitelkou, což velmi přispívá k vytváření pracovních návyků a rozvíjení smyslu pro odpovědnost. Velmi oblíbený je i balanční chodník, kde děti trénují obratnost a rovnováhu.