Hrát si, učit se a společně vyrůstat

Obecná charakteristika školy

Církevní mateřská škola v Přerově vznikla v roce 2010 jako školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Nachází se v centru města, v blízkosti náměstí T. G. Masaryka. Velmi dobrá dopravní dostupnost, škola se nachází nedaleko autobusové zastávky.

Mateřská škola sídlí v přízemí nově postavené budovy křesťanského vzdělávacího a kulturního centra ,,Sonus“ nedaleko kostela sv. Vavřince v Přerově na ulici Palackého a je umístěna v prostorách ŘKF Přerov a místní Charity Přerov.

Církevní mateřská škola v Přerově  je jednotřídní s celodenním provozem, s názvem ,,Ovečka“, s kapacitou max. počtem 24 dětí ve věku 3 – 6 ( 7) let. Máme pro děti vytvořené rodinné prostředí, kde jsou děti přijímány jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Učí se, jak je důležité, že jsme každý jiný, a proto můžeme vytvářet jedno krásné společenství, ve kterém má každý své místo. Toto místo mají nejen děti, ale i rodiče, kteří se mohou účastnit denního života v mateřské škole i aktivně vytvářet program při mimoškolních aktivitách, jako jsou školní oslavy, tvoření, výlety rodin, slavení křesťanského Silvestra před zahájením Adventu–začátku církevního roku, slavením Dne maminek a dalších svátků, které jsou spojeny s oslavami ve farnosti. Celá škola je vybavená novým moderním nábytkem. Ve vybavené kuchyňce se chystá dětem třikrát denně chutné jídlo, které se dováží ze Školního stravování Přerov, Za Mlýnem 1. Zaměstnanci školní jídelny zařazují do jídelníčku zdravá jídla, která dětem chutnají. Mateřská škola je otevřena všem dětem i rodinám, které mají sympatie ke křesťanským a kulturním hodnotám. Nabízí dětem a rodinám vstřícné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jsou jim nabízeny činnosti, při kterých mohou rozvíjet celou svou osobnost. Využíváme prvky Montessori pedagogiky a pedagogiky Franze Ketta.

 

Organizace vzdělávání

Vzdělávání dětí probíhá zejména v centrech aktivit, ve kterých děti individuálním tempem objevují nové skutečnosti. Řízená činnost umožňuje vzdělávání ve velké skupině, nebo menších skupinkách s využitím různých metod práce. Činnosti během dne se odehrávají v součinnosti učitelek – příprava předškoláků, pobyt venku, polední stolování a převlékání dětí. Při vedení dětí v menších skupinkách také spolupracuje asistent pedagoga, nebo školní asistent. Kritéria pro přijetí dětí ke vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy a zveřejňuje na webových stránkách školy, na nástěnkách v šatně, v časopise Slovo a na vývěskách farností. Rodičům je nabídnuto Desatero předškoláka (součást ŠVP) – konkretizované výstupy, pracovní sešit Cesta do školy, tabulka Co už umím a záznamový arch k pracovnímu sešitu.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofií školy je vytváření prostředí, ve kterém je každý člověk – dítě i dospělý s láskou přijímán jako jedinečná a neopakovatelná bytost, kde úlohou pedagogů je pomoc při celostním  osobnostním  rozvoji, tj. rozvoji v rovině fyzické , psychické a duchovní.

Školní vzdělávací program Církevní mateřské školy v Přerově s názvem ,,Otče náš“ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Jeho hlavním úkolem je rozvíjet celou osobnost, jeho zdravé sebevědomí, samostatnost, sebekontrolu, tvořivost a kreativitu předáváním vědomostí, dovedností a životních zkušeností prostřednictvím prožitkového učení. Umožňujeme dětem vytvářením správných návyků, vlastních názorů a postojů, utvářet povědomí o pravidlech, společenských normách a kulturním prostředí.

 

Rámcové cíle

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní tak, aby na konci tohoto období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň, které na ně čekají.

  1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
  2. Osvojení základů hodnot, na nichž je naše společnost založena.
  3. Získání osobní samostatnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Organizace chodu školy

Organizační zajištění chodu mateřské školy upravuje Denní řád, který je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Učitelé se plně věnují dětem  a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, aby pracovaly svým tempem. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apd. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

 

Spolupráce

Mateřská škola i rodiče spolupracují s dalšími odborníky z OPPP Přerov, SPC Prostějov, rané péče, logopedy.

Farnost Přerov pronajímá prostory sídla mateřské školy, nabízí duchovní doprovázení.  Škola využívá služeb České biskupské konference.

Dalšími partnery jsou – MŠMT – odbor pro církevní školství, Magistrát města Přerova, Školní stravování Přerov Za Mlýnem, Taxi Hanák zajišťuje dovoz stravy, výukové a odborné programy nabízejí ORNIS, Muzeum Komenského, Loutkové divadlo, Městský dům, plavecká škola Hýzl, lyžařská škola Rok s pohybem. Zcela zásadní je pro MŠ spolupráce s místní ŘKF a Charitou Přerov v programu ,,Postavíme most“.

 

Hry a vzdělávání v zahradě

Součástí školy je zatravněná plocha školní a farní zahrady se vzrostlými stromy a tújemi. Ve školní přírodní zahradě CMŠ Přerov, Palackého najdete pro děti velmi přitažlivé hrací prvky jako je rozměrné  pískoviště  zakryté plachtou proti slunci. Tunelový kopec vybavený skluzavkou  také umožňuje dostatek aktivního pohybu stejně jako houpačky,  dvojhrazda, lanová průlezka, uměle vybudované  kopečky spojené kládami pro adrenalinový přechod z jednoho na druhý a další prvky. V rohu  zahrady  a  podél vysokých tújí je úžasným místem pro společná posezení prostor vyhrazený pro pěstování bylinek, květin, které děti pěstují s paní učitelkou. Dále jsou zde okrasná místa, kde se nacházejí  šišky, bílé kameny, bílý písek a další. Podél jedné strany máme postavený domeček na nářadí pro hry na písku a zahradní práce, př. hračky, kola a koloběžky. Na zdi venku u posezení pro děti jsou připevněné kreslicí tabule, které slouží jako venkovní učebna. V druhé, nové přírodní zahradě CMŠ Palackého, která byla vybudovaná v roce 2021 lze najít krásné, moderní posezení z masívního dřeva, kryté pískoviště, kompostér, hmatovou stezku, nejen okrasné vyvýšené záhony na jahody a zeleninu, ale i pro pěstění bylinek. Do veškeré péče o zahradu kromě sečení trávy jsou do ní zapojeny i děti s paní učitelkou, což velmi přispívá k vytváření pracovních návyků a rozvíjení smyslu pro odpovědnost. Prostřednictvím aktivit ve školní přírodní zahradě se děti učí ohleduplnému vztahu k živé i neživé přírodě, mají zde široké možnosti vyžití a v neposlední řadě se seznamují a komunikují s dalšími dospělými, př. seniory z Charity Přerov, se kterými se děti zapojují do různých aktivit, cvičení s míči apd.

Velmi oblíbený je i balanční chodník, kde děti trénují obratnost a rovnováhu.

Postupně přidáváme nové zahradní prvky, které děti při každodenním pobytu venku hojně využívají.

 

Akce v zahradě

Zahrada slouží převážně  sportovnímu a poznávacímu vyžití dětí v  průběhu celodenního vzdělávání mateřské školy. Prostředí přírodní zahrady přímo vybízí k pořádání nejrůznějších akcí.

Na zahradě také probíhá sportovní dopoledne, rozloučení s předškoláky a další akce, které pro děti pořádáme.

 

Kroužky

Podle zájmu rodičů nabízí mateřská škola výuku Angličtiny, ve kterém se děti přirozenou formou seznamují s cizím jazykem. Country tance, škola hry na flétnu atd. Rodiče se účastní programu školy ,,Mámo, táto pojď si hrát“, kde si rodiče můžou hrát s dětmi v herně mateřské školy.

 

Školní vzdělávací program

ŠVP ,,Otče náš“ –  prolíná celým dnem  a životem mateřské školy, úhel pohledu při předávání informací, řešení situací – zachování důstojnosti všech zúčastněných katecheze. ŠVP vznikl na základě rozjímání nad modlitbou s životem během církevního roku. Dělí se na deset částí, každá část obsahuje dva tematické celky ,,Otče“ a ,,Náš“.