Záměry vzdělávání mateřské školy

Protože jsme školou jednotřídní, spojujeme v sobě školní vzdělávací program i třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě a využívání spolupracují obě učitelky.

 • vychovávat všestranné vnímání pro život a dobré zařazení do společnosti
 • vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se budou děti učit samostatnosti, zdravému sebevědomí a spolupráci
 • rozvíjet v dětech realistický a tvůrčí postoj k životu
 • podporovat celistvý rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na rozvíjení vztahů k sobě samému, ke světu a k druhým lidem přiměřeně k věku dětí i k dospělým
 • doprovázet dítě na jeho cestě životem, který je před ním
 • vést k navazování na rodinnou výchovu, podporovat rozvoj nejen křesťanských hodnot s úzkou spoluprací s rodiči
 • rozvíjet a prohlubovat náboženský rozměr osobnosti dítěte
 • učit děti postupnému zvládání sebeobsluhy, rozvoji tvořivosti a fantazie, k poznávání světa, umět si vážit života a učit se pomáhat slabším, starým a nemocným lidem
 • poznávat svět kolem nás, zkoumat přírodu všemi smysly, učit se zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje.
 • rozvíjet a vytvářet vztahy směrem k láskyplnému setkávání s okolním světem

 

Formy vzdělávání

Formy vzdělávání a metody práce jsou postaveny na metodách kooperativního učení a prožitkového učení hrou. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat, získávat zkušenosti a prožitky a dovednosti. Děti se učí v situacích, které přináší běžný denní život, spontánní sociální učení, které je postaveno na principu přirozené nápodoby.

 • řízená hra
 • individuální práce
 • pohyb venku
 • zážitky, prožitky
 • společenské hry
 • integrované učení hrou
 • kooperativní učení
 • čas pro relaxaci
 • činnosti spolu s rodiči, komunikace s nimi
 • čas pro potřeby dětí
 • volná hra

 

Pracujeme v týmové spolupráci a spolupracujeme se zřizovatelem, Arcibiskupství olomoucké- sekce pro školy, s farností sv. Vavřince v Přerově, Kristýn služebník – finanční podpory, Česká biskupská konference – další vzdělávání, Magistrát města Přerova – odbor školství, taxi Hanák – dovoz obědů, plavecká škola Hýzl, lyžařská škola Rok s pohybem, farní úřad Přerov – pronájem prostor, společné aktivity, duchovní péče, Městská knihovna v Přerově, Ornis, Muzeum Komenského, Městský dům – kulturní a vzdělávací programy, OPPP Přerov, SPC Prostějov, Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice. Školní zralost, odklady školní docházky a výchovné obtíže řešíme s poradnami či odborníky.  Zaměřujeme se na pomoc a podporu při vývoji a výchově dítěte, při plném akceptování všech jeho specifik. Kromě jednotlivých individuálních plánů, které vychází z potřeb dětí, je kladen důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení, speciální cvičení rozvíjející dítě v problematických oblastech dle jeho individuálních možností a pokroků, velká pozornost je věnována rozvoji všech smyslů. Připravujeme dítěte na vstup do školního zařízení formou individuální a skupinové výuky, při které využíváme speciální pomůcky.  Pro nás a pro rozvoj dítěte je důležitá  úzká spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra.